Frivillig og anonym undersøkelse om temaet "Diskriminering av medarbeidere".

 - et ledd i aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) som er regulert i lov 16. juni 2017 nr. 51 om likestilling og forbud mot diskriminering

Svarfrist: Nå på fredag, den 21. mai 2021, kl. 16:00. Takk!

I og med at HIRE har flere enn 50 ansatte er vi lovpålagt å ha en arbeidsmetode som omfatter kartlegging og håndtering av risikoer for diskriminering og hindre for likestilling innenfor virksomheten. Arbeidet skal skje i samarbeid med de ansattes representanter. Virksomhetene skal dokumentere likestillingsarbeidet og rapportere om tilstanden på årlig basis.

Likestillings- og diskrimineringsloven forbyr arbeidsgivere å diskriminere på grunnlag av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller andre vesentlige forhold ved en person.
Aktivitetspliktens første trinn består av å undersøke risikoen for diskriminering eller andre hindre for likestilling i virksomheten

Undersøkelsen er anonym. Siden det jobber færre enn seks kvinner i vår organisasjon vil vi ikke spørre om hvilket kjønn den som besvarer undersøkelsen plasserer seg selv inn under. Dette for at det ikke skal være mulig å gjette seg frem til hvem som har svart hva. Alle svar har flersvarsalternativer, og det skal ikke svares med tekst på spørsmålene, også dette er for å sikre anonymiteten til den som svarer.

Vi setter pris på om du svarer innen svarfristen. HIRE er lovpålagt å jobbe aktivt med likestilling i bedriften. Denne undersøkelsen er ett av flere ledd i den jobben vi må utføre. Svarene vil vi bruke for å hjelpe oss i den kontinuerlige jobben med å sikre likestilling og motvirke all type diskriminering i HIRE.

14 RASKE SPØRSMÅL:VIKTIG AT DU SVARER KUN ÉN GANG!!