Last edited: 18th March 2021

NORSK ENGLISH POLSKI LIETUVIS

LINK: Egenerklæring før du kan jobbe for HIRE etter påsken 2021

LINK: Self Declaration before you can start work after Easter 2021

LINK: Twoje oswiadczenie zanim bedziesz mogl podjac prace dla HIRE w 2021

***

Alle som ikke kan dokumentere sitt eget hjem med eget kjøkken, bad og stue, blir sendt til et karantenehotell ved retur til Norge.

***

Anyone who cannot document their own home with their own kitchen, bathroom and living room will be sent to a quarantine hotel upon return to Norway.

***

Każdy, kto nie może udokumentować własnego domu z własną kuchnią, łazienką i salonem, zostanie wysłany do hotelu kwarantanny po powrocie do Norwegii.

***

Visi, kurie negali dokumentuoti savo namų su savo virtuve, vonios kambariu ir svetaine, grįžę į Norvegiją bus išsiųsti į karantino viešbutį.

***

Forskrift om smittevern på byggeplasser i Oslo kommune fra og med 02.mars 2021. (Gjelder til og med 23. mars 2021)

Munnbind og håndsprit skal være lett tilgjengelig på byggeplassen.

Det skal være minst 2 meter avstand til andre personer på byggeplassen. Når det er fare for at avstandskravet ikke kan følges, skal det brukes munnbind eller støvmaske.

Det skal føres liste over alle som har vært på byggeplassen, med oversikt over tidspunkt og dato de har vært på byggeplassen. Listen skal utleveres til smittesporere på forespørsel.

Om arbeider får luftveissymptomer skal han/hun straks forlate arbeidsplassen. Hender skal sprites og munnbind påføres før hjemreise.

Det skal være mulig å holde 2 meters avstand til andre arbeidere på pauserom og i garderober  Det skal være god ventilasjon i disse rommene.

Antallet personer som er til stede på byggeplassen skal begrenses til det antall personer som er helt nødvendig for driften.

Personer som har oppgaver på byggeplassen, skal ikke arbeide på andre byggeplasser så lenge forskriften gjelder.

Spesialistoppgaver av kortere varighet, samt nødvendig renhold, fagopplæringsoppgaver og kontroll- og sikkerhetsoppgaver kan utføres på flere byggeplasser, forutsatt at personellet testes minst hver 7. dag.

Det skal være vakthold på byggeplasser med mer enn 10 ansatte som går kontrollrunder hver time og som påser at avstandskrav og andre smittevernregler til enhver tid følges. Kontrollrundene skal dokumenteres. Brudd skal straks påtales og dokumenteres av den som gjennomfører kontrollen.

Arbeidere som viser tegn til luftveissymptomer, eller som er inkludert i den gruppen som av kommunens smittevernmyndighet er bedt om å teste seg, og som motsetter seg dette, skal bortvises fra arbeidsplassen av arbeidsgiver.

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskriften, kan straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, jf. smittevernloven § 8-1.

***

Regulations on infection control on construction sites in Oslo municipality from and including 02 March 2021. (Applies until and including 23 March 2021)

Face mask and hand sanitizer should be easily accessible on the construction site.

There must be at least 2 meters distance to other people on the construction site. When there is a risk that the distance requirement cannot be complied with, a face mask or dust mask must be used.

A list must be kept of everyone who has been on the construction site, with an overview of the time and date they have been on the construction site. The list must be handed out to infection tracers on request.

If a worker develops respiratory symptoms, he / she must leave the workplace immediately. Hand sanitizer and face mask musk be applied before returning home.

It must be possible to keep a distance of 2 meters from other workers in break rooms (lunch rooms and in changing rooms. There must be good ventilation in these rooms.

The number of people present on the construction site shall be limited to the number of people absolutely necessary for the operation.

Persons who have tasks on the construction site shall not work on other construction sites as long as the regulations apply.

Specialist tasks of shorter duration, as well as necessary cleaning, control and safety tasks can be performed on several construction sites, provided that the personnel are tested at least every 7 days.

There must be security guards on construction sites with more than 10 employees who go through inspection rounds every hour and who ensure that distance requirements and other infection control rules are followed at all times. The inspection rounds must be documented. Violations must be reported immediately and documented by the person carrying out the inspection.

Workers who show signs of respiratory symptoms, or who are included in the group that the municipality’s infection control authority has been asked to test, and who oppose this, shall be expelled from the workplace by the employer.

Intentional or grossly negligent violation of provisions in these regulations, can be punished by fines or imprisonment for up to 6 months, cf. the Infection Control Act § 8-1.

***

Przepisy dotyczące kontroli zakażeń na placach budowy w gminie Oslo od 2 marca 2021 r. Włącznie (obowiązuje do 23 marca 2021 r. Włącznie)

Maska na twarz i środek do dezynfekcji rąk powinny być łatwo dostępne na placu budowy.

Na placu budowy musi być co najmniej 2 metry odległości od innych osób. Gdy istnieje ryzyko, że wymóg dotyczący odległości nie może być spełniony, należy zastosować maskę na twarz lub maskę przeciwpyłową.

Należy prowadzić listę wszystkich, którzy byli na placu budowy, z podaniem czasu i daty, kiedy byli na placu budowy. Listę należy przekazać na żądanie osobom wykrywającym infekcje.

Jeśli pracownik ma objawy ze strony układu oddechowego, musi natychmiast opuścić miejsce pracy. Przed powrotem do domu nałóż środek dezynfekujący do rąk i maskę z piżmem.

W pomieszczeniach socjalnych (jadalnie i szatnie) należy zachować odległość 2 metrów od innych pracowników. Pomieszczenia te muszą być dobrze wentylowane.

Liczba osób znajdujących się na placu budowy powinna być ograniczona do liczby osób absolutnie niezbędnych do pracy.

Osoby, które wykonują zadania na budowie, nie mogą pracować na innych budowach, o ile obowiązują przepisy.

Specjalistyczne zadania o krótszym czasie trwania, a także niezbędne prace porządkowe, kontrolne i zabezpieczające można wykonywać na kilku budowach, pod warunkiem, że personel jest testowany co najmniej raz na 7 dni.

Na placach budowy muszą być ochroniarze zatrudniający więcej niż 10 pracowników, którzy co godzinę przechodzą inspekcje i pilnują, aby przez cały czas przestrzegano wymagań dotyczących odległości i innych zasad kontroli zakażeń. Rundy inspekcyjne muszą być udokumentowane. Naruszenia muszą zostać niezwłocznie zgłoszone i udokumentowane przez osobę przeprowadzającą kontrolę.

Pracownicy wykazujący objawy ze strony układu oddechowego lub należący do grupy, o zbadanie której poproszono gminny organ ds. Kontroli zakażeń, którzy się temu sprzeciwiają, zostaną wydaleni z miejsca pracy przez pracodawcę.

Umyślne lub rażące niedbalstwo naruszenie przepisów niniejszego regulaminu grozi grzywną lub karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy, por. Ustawa o kontroli zakażeń § 8-1.

***

Infekcijų kontrolės Oslo savivaldybėje nuo 2021 m. Kovo 2 d. Imtinai taisyklės. (Taikoma iki 2021 m. Kovo 23 d. Imtinai)

Veido kaukė ir rankų dezinfekavimo priemonė turėtų būti lengvai prieinamos statybų aikštelėje.

Statybos aikštelėje turi būti mažiausiai 2 metrų atstumas iki kitų žmonių. Kai kyla pavojus, kad negalima įvykdyti atstumo reikalavimo, reikia naudoti veido kaukę arba dulkių kaukę.

Turi būti sudarytas visų, buvusių statybvietėje, sąrašas, apžvelgus laiką ir datą, kada jie buvo statybvietėje. Paprašius, sąrašas turi būti išduodamas infekcijos žymekliams.

Jei darbuotojui pasireiškia kvėpavimo simptomai, jis privalo nedelsdamas palikti darbo vietą. Rankų dezinfekavimo priemonė ir veido kaukės muskusas turi būti tepami prieš grįžtant namo.

Pertraukų kambariuose (pietų kambariuose ir persirengimo kambariuose turi būti įmanoma išlaikyti 2 metrų atstumą nuo kitų darbuotojų. Šiose patalpose turi būti gera ventiliacija.

Žmonių, esančių statybvietėje, skaičius negali viršyti žmonių, būtinų operacijai atlikti.

Asmenys, turintys užduočių statybvietėje, neturi dirbti kitose statybvietėse, kol galioja taisyklės.

Trumpesnes specialisto užduotis, taip pat būtinas valymo, kontrolės ir saugos užduotis galima atlikti keliose statybvietėse, jei personalas yra tikrinamas bent kas 7 dienas.

Statybos aikštelėse turi būti apsaugos darbuotojai, kuriuose dirba daugiau nei 10 darbuotojų, kurie kiekvieną valandą eina tikrinimo etapus ir užtikrina, kad visada būtų laikomasi atstumo reikalavimų ir kitų infekcijų kontrolės taisyklių. Tikrinimo raundai turi būti dokumentuoti. Apie pažeidimus turi būti nedelsiant pranešta ir patikrinimą atliekantis asmuo turi dokumentus.

Darbuotojus, kurie turi kvėpavimo simptomų požymių arba kurie yra įtraukti į grupę, kurią buvo paprašyta ištirti savivaldybės infekcijų kontrolės instituciją, ir kurie tam prieštarauja, darbdavys pašalina iš darbo vietos.

Tyčinis ar labai neatsargus šių nuostatų pažeidimas gali būti baudžiamas baudomis arba laisvės atėmimu iki 6 mėnesių, plg. Infekcijos kontrolės įstatymo 8-1 str.

* * *

LENKE: Egenerklæring før du kan jobbe for HIRE etter påsken 2021

LINK: Self Declaration before you can start work after Easter 2021

LINK: Twoje oswiadczenie zanim bedziesz mogl podjac prace dla HIRE w 2021

* * *

 

English: Scroll down a bit!  |  Polski: Przewiń trochę w dół!

Ting du må vite om du skal hjem til jul

 • Klikk lenken «Egenerklæring» ovenfor for å lese deg opp på de siste bestemmelsene.

Vi minner om dette: (Gjelder også de som skal oppholde seg i Norge hele julen)

 • Brudd på munnbindbruk kan straffes med 2000 kroner. (Politiet)
 • Brudd på karanteneplikten kan straffes med 20.000 kroner. (Politiet) HIRE vil kunne bli straffet veldig hardt av våre kunder om noen av våre arbeidere bryter karanteneplikten.
 • Om du deltar du på et privat arrangement med flere enn ti gjester, kan du få 5000 kroner i bot. Arrangøren kan få 10.000 kroner i bot. (Politiet)

ENGLISH:

Things you need to know if you are going home for Christmas

More reminders: (Also applies to those who will stay in Norway during Christmas)

 • Violation for not using a facemask where it is mandatory can be fined with NOK 2,000 (Police).
 • Violation of the quarantine obligation can be fined with NOK 20,000 (Police). HIRE could be punished very severely by its customers if any of our workers does not complete the full quarantine period.
 • If you attend a private event with more than ten guests, you can be fined NOK 5,000. The organizer can be fined 10,000 kroner. (Police)

POLSKI:

Rzeczy, które musisz wiedzieć, jeśli wybierasz się do domu na Święta Bożego Narodzenia

Przypominamy: (dotyczy to również tych, którzy zostają w Norwegii w okresie świątecznym)

 • Naruszenie nakazu stosowania maseczki ochronnej na twarz, tam gdzie jest to obowiązkowe, grozi karą grzywny w wysokości 2000 NOK (Policja).
 • Za naruszenie obowiązku kwarantanny grozi kara w wysokości 20 000 NOK (Policja). HIRE może zostać bardzo surowo ukarana przez swoich klientów, jeśli którykolwiek z naszych pracowników nie przejdzie pełnego okresu kwarantanny.
 • Jeśli weźmiesz udział w prywatnej imprezie z więcej niż dziesięcioma gośćmi, możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 5000 NOK. Organizator może zostać ukarany grzywną w wysokości 10 000 koron. (Policja)

 

Updated: 27th Oct. 2020

IMPORTANT INFORMATION TO ALL WORKERS IN HIRE

[Link] IMPORTANT INFORMATION (TEXT): Information for people in isolation / quarantine (many languages)

[Link] IMPORTANT INFORMATION (VIDEO):  Videos in many languages about isolation and quarantine

If you arrive in Norway before 1 November, we strongly recommend that you get tested for Covid-19 at the airport upon arrival in Norway. While you wait for the result, we ask you to isolate yourself from other people.

If you arrive from a “red” country after 31 October, you cannot start work until the quarantine period of 10 days has been completed.

The following measures will take effect at midnight, the night before Wednesday 28 October:

 • In private homes, gardens or cottages, one should not have more than 5 guests in addition to household members.
 • We recommend spending time in social settings with as few people as possible. In Oslo the number should not be more than 10 persons per week. (Do not count in the people you share house with.)
 • You must use a face mask for all public transport to / from / in the Oslo region.
 • You must use a face mask indoors in public places (shops, malls) where it is not possible to maintain at least 1 meter distance.
 • You must use a face mask indoors as guest at restaurants in all situations where you do not sit at a table.

If you test positive on a Covid-19 test, you MUST inform HIRE office immediately. Failing to do so will be a serious mistake.

❤ SHOW RESPECT • STAY SAFE • HELP THE ELDERLY IN NORWAY TO STAY SAFE ❤

 
Information below is from earlier in 2020, so information may be out of date

 

NORSK: Info Covid-19 HIRE (Norsk)

ENGLISH: Info Covid-19 HIRE (English)

(These above documents may be updated from time to time).


Tiltak i arbeidslivet (Arbeidstilsynets nettside)

Norsk English (Google translate)  |  Polski (Google translate)  |  Lietuvos (Google translate)


PERMITTERT?

•  NORSK • Hvis du er permittert er det viktig at du kontakter NAV, så raskt som mulig.
På grunn av sterk pågang hos NAV er det viktig at du ikke ringer eller møter opp på NAV kontoret,
men at du går inn på www.nav.no, velger riktig språk i menyen øverst og laster opp dokumentene de ber om.
Dersom du av ulike årsaker ikke får logget deg inn på NAV, må du sende papirene pr. post.
Det er godt beskrevet på sidene til NAV hva de krever at du sender inn.

•  ENGLISH  • If you are laid off (permittert), it is important that you contact NAV as soon as possible.
Due to a massive traffic at NAV it is important that you do not call or show up at the NAV office,
but that you go to www.nav.no, choose the correct language in the menu at the top and upload the documents they request. If for various reasons you are not able to log in to NAV, you must send the papers by ordinary mail (snail mail).
It is well described on the pages of NAV what papers you are required to send in.

En informasjonsvideo som omhandler permittering og dagpenger (NAV) 
(You can choose to activate English subtitles on this video)


NHO says: We have received some inquiries that some staff in the staffing industry have a D-number but not a bank ID. To register for unemployment, you need a bank ID or electronic ID. Electronic ID is obtained by meeting in person at the Nav office. The office is now closed to the public. What do you do then? The answer is that you can now have a telephone meeting with NAV to fix these things. 


If you choose to leave Norway, be aware that you have to calculate that you must spend two weeks in quarantine before you can meet at work and our office. This may apply for many months to come.


Be careful also during holidays and your spare time!

ENGLISH: Everyone at HIRE must contribute to keeping the wheels rolling during the strange months ahead of us. It is very important for both HIRE and our customers that everyone who works for us, also in their spare time, think about infection control. Avoid parties and crowds (even during Easter and Summer holiday). It would be very regrettable if the thoughtlessness of one of us in HIRE causes many colleagues in his project to be sent home into corona quarantine. It may be inevitable that some of us will be infected in the next few months, but it is everyone’s responsibility to work hard to avoid becoming infected / infecting others until a vaccine is available sometime next year.

NORSK: Alle på HIRE må bidra til at hjulene ruller i løpet av disse rare månedene foran oss. Det er veldig viktig for både HIRE og våre kunder at alle som jobber for oss, også på fritiden, tenker på smittevern. Unngå fester og folkemengder (selv i påskeferien og sommerferien). Det vil være veldig beklagelig hvis tankeløsheten til en av oss i HIRE fører til at mange kolleger i prosjektet hans blir sendt hjem til korona-karantene. Det er kanskje uunngåelig at flere av oss de nærmeste månedene blir smittet, men det er alle vårt ansvar å jobbe hardt for å unngå å bli smittet/smitte andre frem til en vaksine foreligger en gang i løpet av neste år.

POLSKI: Wszyscy w HIRE musimy przyczynić się do utrzymania firmy w dobrej kondycji w tych dziwnych miesiącach przed nami. Dla firmy HIRE i naszych klientów bardzo ważne jest, aby każdy kto dla nas pracuje, również w wolnym czasie, myślał o kontroli zakażeń. Prosimy, unikaj imprez i tłumów (takze podczas Wielkanocy i wakacji). Byłoby bardzo przykre i niepozadane, gdyby bezmyślność jednego z nas w HIRE spowodowała, że wielu kolegów z jego projektu zostanie odesłanych na kwarantanne. Oczywiscie pewne sytuacje sa nieuniknione i moze sie zdarzyc, że niektórzy z nas zostaną zarażeni w ciągu najbliższych kilku miesięcy, ale obowiązkiem każdego jest rozwazne zachowanie i proba unikniecia zarażenia / zarażenia innych. Wszyscy musimy zachowac szczegolna ostroznosc, bynajmniej dopóki w przyszlym roku nie będzie dostępna szczepionka.

LIETUVOS: Visi „HIRE“ darbuotojai turi prisidėti prie to, kad šiais keistais mėnesiais mūsų ratai nejudėtų. Tiek „HIRE“, tiek ir mūsų klientams labai svarbu, kad visi, kurie dirba mums, taip pat ir laisvalaikiu, galvotų apie infekcijų kontrolę. Venkite vakarėlių ir minios (net per Velykas ir vasaros atostogas). Būtų labai apgailestaujama, jei dėl kurio nors iš mūsų HIRE mąstymo daugelis jo projekto kolegų yra siunčiami namo į koronos karantiną. Gali būti neišvengiama, kad kai kurie iš mūsų bus užkrėsti per ateinančius keletą mėnesių, tačiau kiekvienas esame atsakingi už tai, kad išvengtume užkrėtimo / užkrėtimo kitais, kol vakcina nebus parengta kitais metais.


Beredskapsplan ved smitteutbrudd (HIRE)

Smittevern på byggeplasser (BNL)

Click [CC] on the video below, and choose English subtitles.

 

Permittering og dagpengar – informasjonsvideo til arbeidstakere from nav webinar on Vimeo.


Call us if you have any questions!

Wojciech: 479 33 848

Olga: 483 24 445