AVTALE OM LØNNS- OG PRISVILKÅR
BEMANNINGSTJENESTER; YTELSER OG PRISER FRA HIRE NORWAY AS.

1 GENERELT
Denne avtale gjøres gjeldende for de tjenestetyper som hører inn under begrepet midlertidig utleie. Personellet følger for øvrig regler i gjeldende overenskomster for aktuelle byggfag. Ratene i denne avtale er HIRE sin fulle godtgjørelse for arbeider etter avtalen. Alle priser er ekskl. mva.

2 LØNNSVILKÅR

2.1 Hvordan skal innleide plasseres ut fra yrkeskategori, fagbrev, utdanning, erfaring, språk, etc.?

Fagarbeidere fra kr 210,00 til kr 240,00 pr time.
Hjelpearbeidere fra kr 198,00 til kr 210,00 pr time.

Eventuelle merknader:

2.2 Keller Grundbau Gesmbh følger følgende overenskomst: NAF – Norges Arbeidsmandsforbund
Eventuelle merknader:

2.3 Feriepenger
Feriepenger beregnes etter en prosentsats på 10,2.

2.4 Bevegelige helligdager og godtgjørelse for disse.
Bevegelige helligdager faktureres med lønnskostnad x 1,43. Forutsetter 30 dagers innleie uten opphold.
Eventuelle merknader:

2.5 Reisegodtgjørelse.
HIRE oppfyller kravene i Vikarbyrådirektivet, som bl.a. sier at innleid personell har rett til reisegodtgjørelse dersom de som er fast ansatt i Keller Grundbau Gesmbh mottar slik godtgjørelse.
Eventuelle merknader:

3 REKLAMASJONER

3.1 Levering
Kvalifisert personell mobiliseres til avtalt tid og sted i henhold til Keller Grundbau Gesmbh sin bestilling/avtale, og skriftlige ordrebekreftelse tilsend per epost fra HIRE. I tilfelle sykdom, eller andre ikke avtalte avbrudd i oppdraget, vil HIRE sørge for kvalifisert erstatning i avbruddsperioden dersom Keller Grundbau Gesmbh ønsker det.

3.2 Reklamasjoner
Keller Grundbau Gesmbh forplikter seg til, uten ugrunnet opphold, å varsle HIRE om manglende kvalitet hos personell som er valgt ut til oppdraget. Det er en forutsetning at konstaterte mangler har sammenheng med de oppgaver som er avtalt for oppdraget og at normale hjelpemidler til utførelse av oppgavene er stilt til rådighet.

4 ARBEIDSTID
4.1 Ordinær arbeidstid
Innleid personell fra HIRE følger Keller Grundbau Gesmbh regler for arbeidstid, herunder eventuelle retningslinjer for ubekvem arbeidstid, turnus og/eller skifttillegg. Innleid personell følger de interne satsene for ulike typer av tillegg hos Keller Grundbau Gesmbh, og HIRE vil fakturere Keller Grundbau Gesmbh disse satsene påplusset den avtalte faktor.

4.2 Overtid
Overtid forutsettes utført innenfor Arbeidsmiljølovens bestemmelser. Overtid belastes med fakturapris multiplisert med 1,43 for 50 % overtid, og 1,86 for 100 % overtid.

5 ARBEIDSTØY/VERKTØY/VERNEUTSTYR
Personell leveres utstyrt med arbeidstøy, samt hjelm, vernebrille og vernesko. Fagarbeidere leveres med håndverktøy inkl. batteridrill. Annet elektrisk verktøy er ikke definert som håndverktøy.

6 TARIFFESTEDE TILLEGG
Eventuelle tariffestede tillegg vil bli fakturert med et påslag på 1,43 for dekning av arbeidsgiverkostnader.

7 OPPSIGELSE AV OPPDRAG
Enkeltoppdrag med varighet over 6 mnd. varsel kan sies opp med 1 mnd. varsel. Enkeltoppdrag med varighet under 6 mnd. varsel kan sies opp med 14 dagers varsel. Ved eventuell oppsigelse av oppdrag, innrømmes Keller Grundbau Gesmbh reduksjon i oppsigelsestid, i tilfeller hvor personellet kan omplasseres til andre av Keller Grundbau Gesmbh oppdrag. Dette må imidlertid forhandles i hvert enkelt tilfelle.

8 PRISER
8.1 Priser – normalsituasjon
For Keller Grundbau Gesmbh gjelder følgende timepriser for leie av personell fra HIRE Norway AS. Det tas forbehold om at prisjusteringer skjer årlig iht. gjeldende tariffbestemmelser for byggfag. Prisjusteringer vil bli varslet skriftlig i god tid før den trer i kraft.

Fagarbeidere kr 370,00 til kr 424,80 pr time.
Hjelpearbeidere kr 350,50 til kr 370,00 pr time.

Eventuelle merknader:
Avtalt faktor på 1,77 på lønn

8.2 Priser – i særtilfeller ved knapphet i markedet på enkelte typer fagarbeidere
Bemanningstjenester som dekkes av denne avtalen beregnes i henhold overnevnte prisliste. Til tider vil det være vanskeligere for bemanningsbransjen å rekruttere enkelte typer fagarbeidere. Da vil markedskreftene kunne presse noen stillingskategorier opp i lønn. Pris vil da avtales i hvert enkelt tilfelle.

8.3 Timeprisens omfang
Overnevnte timepris er inkludert alle kostnader som lønn, arbeidsgiveravgift, feriepenger, sykepenger, rekrutteringskostnader, forsikringer, verneutstyr, arbeidstøy, internopplæringsprogram, velferdstiltak, eventuelt håndverktøy og adm. påslag. Prisene er eks. MVA.

9 FAST ANSETTELSE AV PERSONELL FRA HIRE NORWAY AS
Uten forhåndsavtale med HIRE, skal Keller Grundbau Gesmbh ikke tilby fast ansettelse til innleid personell fra HIRE. Keller Grundbau Gesmbh kan ansette personell fra HIRE etter en periode på minimum 1950 fakturerte timer. Ved ansettelse av personell fra HIRE uten forhåndsgodkjennelse faktureres 15 % av medarbeiderens forventede totale ytelse.

10 FAKTURERING
Betalingsbetingelser er netto 30 dager.

Faktura kan sendes pr e-post til:
Fakturaadresse

11 ALMINNELIGE KONTRAKSBESTEMMELSER
«Alminnelige kontraktsbestemmelser» er vedlagt til denne avtalen, og inngår som en del av denne signerte avtalen.

Sjekk gjerne ut vårt søsterselskap SMG Eiendomsservice AS.